ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด ขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุพัตรา แก้วกัน ตำแหน่ง จัดซื้อ-จัดจ้าง